ਵਰਜਨ

ਇਸ ’ਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

ਲਸੰਸ

ਇਨਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ

Entry point URLs

Installed extensions

Parser extension tags

<categorytree>, <charinsert>, <gallery>, <hiero>, <imagemap>, <inputbox>, <math>, <nowiki>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata> ਅਤੇ <timeline>

Parser function hooks

anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lstx, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst ਅਤੇ urlencode visited from 54.226.168.96