ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਵਾਵਾ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਚੌਂਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ; ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ੩੪ਵਾਂ ਅੱਖਰ