ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

it

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਉਚਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸ[ਸੋਧੋ]

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: it, hit
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ hit

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ[ਸੋਧੋ]

it (ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼, ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਭਾਵ ਵਾਚੀ ਲਈ)

  1. ਉਹ
It has whitewall tires and red upholstery.
You can't tell a book by its cover.
It was the largest ever caught off the Florida coast.
Who was it? It was John.
The horse had its saddle on.
It all started with Adam and Eve.
He has been taught to believe it all his life.
ਵਿਭਕਤੀ
ਕਰਤਾ it
ਕਰਮ it
ਆਤਮ ਵਾਚਕ itself
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ its