ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

polymath

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਨਿਰੁਕਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ 1624 ਵਿੱਚ; ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ πολυμαθής ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ πολύς + μάθη ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਉਚਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

ਨਾਂਵ[ਸੋਧੋ]

polymath

  1. ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ[ਸੋਧੋ]

ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ[ਸੋਧੋ]

ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ[ਸੋਧੋ]