ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

pool

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਉਚਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

ਨਿਰੁਕਤੀ 1[ਸੋਧੋ]

ਨਾਂਵ[ਸੋਧੋ]

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰੂਪ[ਸੋਧੋ]

ਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਨਿਰੁਕਤੀ 2[ਸੋਧੋ]

ਨਾਂਵ[ਸੋਧੋ]

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰੂਪ[ਸੋਧੋ]